Jogi Nyilatkozat

Az ERU Food Trading Central-East Europe Kft. a www.campingsajt.hu weboldalt információs és kapcsolatépítő létre és üzemelteti. A weboldal szerzői jogi védelem alatt áll, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására az ERU Food Trading Central-East Europe Kft. kizárólagosan jogosult.

A weboldal kereskedelmi felhasználása egészében és/vagy részleteiben is tilos az ERU Food Trading Central-East Europe Kft. előzetes írásos engedélye nélkül. Az ERU Food Trading Central-East Europe Kft., amennyiben a weboldal látogatója jelen szabályokat elfogadja, és azoknak aláveti magát, előzetes - azonban sem nem kizárólagos, sem nem átruházható -felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a weboldal természetes személy látogatója a weboldalakat eredeti formában, kizárólagsaját használat céljára, számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve saját használat céljára kinyomtassa, de arra nem, hogy aztharmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.

Felhasználási engedély

A weboldalakon található szöveges tartalmak továbbá árujelzők, márkanevek, logók mind szöveges, mind ábrás formában szerzői jogi illetve védjegyoltalmat élveznek. Ezen megjelölések egyike sem használható fel semmilyen módon és jogcímen az ERU Food Trading Central-East Europe Kft. előzetes, külön írásos engedélye nélkül. Az ERU Food Trading Central-East Europe Kft. előzetes, írásbeli engedély kizárólag az abban megjelölt célhoz kötötten jogosítja fel az engedélyest a felhasználásra. A jogellenes - engedély nélkül történő vagy a célhoz kötöttség elvét sértő - felhasználás a szerzői, az iparjogvédelmi, a polgári illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

Változtatás joga

Az ERU Food Trading Central-East Europe Kft. fenntartja magának a weboldalon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. Az ERU Food Trading Central-East Europe Kft. nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra - bár törekszik rá -, hogy a weboldalakon elérhető információ napra kész legyen. Az ERU Food Trading Central-East Europe Kft. nem vállalja a felelősséget a weboldalakon történt elírásokért, esetleges sajtóhibákért, ugyancsak nem felel a weboldalak tartalmának jogosulatlan, az ERU Food Trading Central-East Europe Kft.-n kívülálló okból történő megváltoztatásáért, illetőleg ilyen jellegű változtatások következményeiért.

Információk gyűjtése és felhasználása

Az ERU Food Trading Central-East Europe Kft. kizárólag abban az esetben tárolja a látogató személyes adatait (név, e-mail cím) amennyiben a honlap látogatója adatközlőként megadta azokat. Az ERU Food Trading Central-East Europe Kft. kizárólag az adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően jogosult az önként megadott adatok felhasználására. Az ERU Food Trading Central-East Europe Kft. -nek nem áll szándékában kiskorú, cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen személytől szülője, gondviselője (törvényes képviselője) hozzájárulása nélkül bármilyen személyes információ begyűjtése. Figyelemmel arra, hogy a gyermekek - vagy más cselekvőképességükben - részlegesen - korlátozott személyek - által megadott adatokkal a világhálón illetéktelenek visszaélhetnek, kérjük a szülőket és / vagy törvényes képviselőket, hogy tájékoztassák gyermekeiket vagy gondnokságuk alatt álló személyeket a személyes adataik internet- használat során való felelős, biztonságos kezeléséről.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben adatait - elsősorban nevét vagy e-mail címét – önkéntes hozzájárulása alapján rendelkezésünkre bocsátotta, úgy az ERU Food Trading Central-East Europe Kft., illetőleg egy általa megbízott cég kapcsolatba léphet Önnel. Az adattulajdonos az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott módon és esetekben írásban a kérheti az ERU Food Trading Central-East Europe Kft. (1222 Budapest, Nagytétényi út 13-17.), a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását.

Biztonság

Az ERU Food Trading Central-East Europe Kft. minden, a jóhiszemű üzletvitel során elvárható intézkedést megtesz, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az ügyfelek személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt személyek jogosultak egyes, személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben. Az ERU Food Trading Central-East Europe Kft. által a www.campingsajt.hu weboldalon keresztül szervezett nyereményjátékok esetén a regisztráló Játékos elfogadja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében a nyereményjátékban való részvétel során megadott adatai az ERU Food Trading Central-East Europe Kft. (1222 Budapest, Nagytétényi út 13-17.) adatbázisába kerülnek. Az adatok megadása önkéntes. A játékban résztvevő regisztrált felhasználók hozzájárulásukat adják továbbá ahhoz, hogy az ERU Food Trading Central-East Europe Kft. a megadott személyes adataikat kizárólag saját marketingtevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára felhasználhassa. Az adattulajdonos azonban bármikor ingyenesen megtilthatja személyes adatainak ilyen irányú felhasználását, amennyiben ezt írásban jelzi az ERU Food Trading Central-East Europe Kft.-nek (1222 Budapest, Nagytétényi út 13-17.)

Felelősség korlátozása

A weboldalakat a látogatók kizárólag saját felelősségükre használhatják, az ott fellelhető információk nem helyettesítik táplálkozástudományi szakember véleményének kikérését. Figyelemmel a weboldal szolgáltatás ingyenes, tájékozódást könnyítő voltára, az ERU Food Trading Central-East Europe Kft. az életben, testi épségben és egészségben bekövetkező esetleges sérülésekért, vagy egyéb károsodásért csak akkor felel, ha azt az ERU Food Trading Central-East Europe Kft. szándékosan, vagy súlyos gondatlanságával okozta. Az ERU Food Trading Central-East Europe Kft. jelen weboldalak használata során, avagy annak következtében az ügyfélnél felmerülő károkért az előző mondatban írt felelőssége kivételével kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

Jogviták

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, alávetik magukat az ERU Food Trading Central-East Europe Kft. mindenkori székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.